Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO POLITIKA

KAS MES TOKIE IR KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Duomenų valdytojo UAB „Arpresa“ (toliau – Bendrovė, Mes) kontaktiniai duomenys: įmonės kodas: 225319260; buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius; Tel. (8 5) 210 2572; El. paštas: [email protected] Duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: [email protected] Mes tvarkome www.homeclub.lt klientų, potencialių klientų, tiekėjų, partnerių (toliau – Jūs, Jūsų) asmens duomenis, vadovaudamasis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis ir taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus bei imdamasi visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams. Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

Privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės jūsų asmens duomenų, kitos su jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai, nurodytos Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės ir kiti svarbūs aspektai jums naudojantis Bendrovės paslaugomis, t.y. užsakant Duomenų valdytojo siūlomas prekes, naudojantis Duomenų valdytojo teikiamomis su tuo susijusiomis paslaugomis ir naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.homeclub.lt ir pan.. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – asmens duomenys) reiškia bet kokia Jūsų informacija, susijusi su Jumis, kaip fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.).

Tuo atveju, jei pateikiate mums ne savo, o kito žmogaus asmens duomenis (pavyzdžiui, nurodote kitą asmenį naudos gavėju), prašome Jūsų jį informuoti apie šią Privatumo politiką ir jos turinį.

Jeigu paslaugų naudotojas yra juridinis asmuo, ši Privatumo politika taikoma fiziniams asmenims, kurio asmens duomenis mums perduoda juridinis asmuo. Naudotojas privalo tinkamai pagal BDAR 14 str. informuoti duomenų subjektus (vadovus, naudos gavėjus, atstovus ar kt.) apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigūną: [email protected].

Lankydamasis Bendrovės interneto svetainėse ir/ar naudodamasis jose esančia informacija ir/ar mūsų paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir ją supratote.

KAM TAIKOMA PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika yra taikoma interneto svetainei www.homeclub.lt ir bet kuriai Bendrovės teikiamai paslaugai ar veiklai, kurios metu tvarkomi asmens duomenys.

Privatumo politikoje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Ši Privatumo politika netaikoma interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų asmenų interneto svetaines, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiose svetainėse galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

– laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

– tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

– rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

– imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

– laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

– neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

– užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TIKSLU, KOKIU PAGRINDU IR KIEK LAIKO MES TVARKOME?

Asmens duomenų tvarkymo tikslas. Kodėl mes tvarkome asmens duomenis?Tvarkomų asmens duomenų kategorija. Kokių kategorijų asmens duomenis tvarkome?Teisėto tvarkymo pagrindas (BDAR 6 str.). Kokiu teisiniu pagrindu remiantis tvarkome asmens duomenis?Saugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti)
Sutarčių, reikalingų Home Club veiklos organizavimui ir vykdymui, su tiekėjais sudarymas ir vykdymas-Vardas
-Pavardė
-Asmens kodas (jei sutartis su fiziniu asmeniu)
-Adresas (jei sutartis su fiziniu asmeniu)
-Elektroninio pašto adresas
-Telefono numeris
-Pareigos
-Kita duomenų subjektų nurodyta informacija
BDAR 6 str. 1 dalies:
f) punktas – teisėtas interesas
10 metų po sutarties pabaigos.
Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas terminas gali būti prailgintas tiek, kiek sąlygotas Bendrovės teisėtų interesų gynybos teisminėse, kitose valstybės institucijose ir pan.
Elektroninė / televizinė prekyba (sutarties su klientu sudarymas ir vykdymas)-Vardas
-Pavardė
-El. pašto adresas
-Gyvenamoji vieta (adresas)2
– Telefono numeris
BDAR 6 str. 1 dalies: b) punktas – sutarties vykdymas10 metų po sutarties pabaigos.
Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas terminas gali būti prailgintas tiek, kiek sąlygotas Bendrovės teisėtų interesų gynybos teisminėse, kitose valstybės institucijose ir pan.
Mokumo vertinimas (jei už prekę klientas pageidauja mokėti dalimis)-Vardas
-Pavardė
-Asmens kodas
-El. pašto adresas
-Gyvenamoji vieta (adresas)
-Telefono numeris
-Įmokų istorija
-Asmens kreditingumo reitingas
BDAR 6 str. 1 dalies: a) punktas – sutikimas1 mėnuo
Skolų išieškojimas, jei laiku nesumokėta už įsigytą prekę, kai prekės įsigyjamos mokant dalimis-Vardas
-Pavardė
-Adresas
-Asmens kodas (jeigu buvo nurodytas sutartyje)
-El. pašto adresas
-Telefono numeris
-Įmokų istorija
BDAR 6 str. 1 dalies: b) punktas – sutartinės prievolės pagrindu f) teisėto intereso imtis savo teisių gynimo priemonių.Sutarčių vykdymo tikslu duomenys saugomi tol, kol įvykdoma sutartis, ir 10 metų nuo sutarties įvykdymo
Tiesioginė rinkodara, įskaitant pirkimų istorijos analizavimą, siekiant pateikti kliento poreikiams aktualius pasiūlymus -Vardas
-Telefonas
-El. paštas
-Adresas
-Pirkimų istorija
BDAR 6 str. 1 dalies: a) punktas – sutikimas; f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesas.5 metai nuo duomenų subjekto paskutinio aktyvaus veiksmo (sutikimo davimo arba naujienlaiškio atidarymo)
Užklausų administravimas-Vardas
-Pavardė
-Telefono numeris
-El. pašto adresas

Kita asmens nurodyta informacija ir užklausos turinys
BDAR 6 str. 1 dalies: f) punktas – teisėtas interesas.6 mėnesiai nuo duomenų subjekto užklausos gavimo dienos
Telefoninių pokalbių įrašymas, vykdomas šiais tikslais: vykdant elektroninę prekybą, prekybą per televiziją, gaunant sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros, vykdant sutartinius įsipareigojimus, sprendžiant iš sutarčių kylančias pretenzijas ir ginčus, užtikrinant aptarnavimo kokybę-Telefono numeris2
-Telefoninio pokalbio įrašas ir jo metu pateikti asmens duomenys
BDAR 6 str. 1 dalies: a) punktas – sutikimasPokalbio įrašo saugojimo terminas priklauso nuo asmens duomenų tvarkymo tikslo: 6 mėnesiai, jeigu įrašas daromas užklausos administravimo tikslu; jeigu pokalbio metu duotas sutikimas rinkodarai – 5 metai nuo jo davimo ar paskutinio naujienlaiškio atidarymo; jeigu pokalbio metu sudaroma sutartis – 10 metų nuo sutarties sudarymo
Interesų gynimas teisme ar kitoje institucijojePriklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, ar vykdomo valstybės institucijų tyrimo, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi duomenų valdytojo teisėtai tvarkomi asmens duomenysBDAR 6 str. 1 dalies: c) punktas – duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas f) punktas – teisėtas duomenų valdytojo interesasSaugojimo terminas priklauso nuo konkretaus teisinio ginčo, tyrimo pabaigos ir teisės aktų nustatytų dokumentų archyvavimo terminų
Interneto svetainės, jos turinio ir veikimo bei rinkodaros tikslu**Žr. slapukų politikąŽr. slapukų politikąSutikimas

Jei nepateiksite asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas užtikrinant atitiktį teisės aktų reikalavimams ir/ar sutarties sudarymui ir/ar įvykdymui, negalėsime Jums suteikti paslaugų ar sudaryti kito sandorio.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

– kai gauname aiškų Jūsų sutikimą tokiam asmens duomenų tvarkymui;

– kai Jūs esate mūsų klientas, neišreiškęs prieštaravimo asmens duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, panašių paslaugų ar produktų rinkodarai.

Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome aukščiau lentelėje nurodytus Jūsų asmens duomenis.

Jums išreiškus sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba užsiprenumeravus naujienlaiškius, Jūs sutinkate gauti mūsų naujienas apie paslaugas, produktus, kvietimus į renginius, apklausas ir pan. Mes kartas nuo karto galime Jums pritaikyti aktualius pasiūlymus išanalizavę Jūsų pirkinių krepšelį, siekdami labiau atitikti Jūsų lūkesčius ir interesus.

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkysi asmens duomenis rinkodaros tikslu, paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose ir/ar pranešimuose, taip pat kreipiantis aukščiau nurodytais duomenų valdytojo kontaktais arba duomenų apsaugos pareigūno nurodytu el. pašto adresu: [email protected]

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenų naudojimas visada bus teisėtas. Dažniausiai mes naudojame jūsų asmens duomenis:

– Kai mums reikia sudaryti su Jumis bet kokią sutartį ir/ar vykdyti bet kokią su Jumis sudarytą sutartį;

– Kai turime vykdyti teisinį prievolę (pareigą);

– Kur mes turime Jūsų sutikimą;

– Kai tai būtina mūsų (ar trečiosios šalies) teisėtiems interesams, o jūsų interesai ir pagrindinės teisės nėra viršesni už juos.

„Teisėtas interesas“ reiškia mūsų interesą pagerinti mūsų paslaugas, produktus, valdyti veiklos ir verslo procesus. Prieš tvarkydami jūsų asmens duomenis remiantis teisėtu interesu, mes įvertiname ir subalansuojame bet kokį galimą poveikį jums (tiek teigiamą, tiek neigiamą) ir jūsų teises. Informuojame, kad Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui pagrįstam teisėto intereso pagrindu, kreipdamiesi į Duomenų valdytoją aukščiau nurodytais kontaktais. Tokiu atveju bus vertinama, ar Jūsų interesai konkrečioje situacijoje yra viršesni. Teisėti interesai, kurių siekiame, paprastai yra šie:

– efektyviai ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sudaryti sutartis;

– suteikti tikslią informaciją apie duomenų valdytojo teikiamas paslaugas, produktus, papildomai teikiamas paslaugas ir kt.;

– informuoti klientus apie savo produktus, paslaugas, renginius, naujienas ir kitą aktualią informaciją;

– stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą, pasiūlyti savo prekes;

– pagrįsti asmens duomenų tvarkymo faktą (pvz. užsakymo buvimą, sutikimą gauti rinkodaros pasiūlymus ir pan.);

– ginti savo pažeistas teises ar gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų ir kt.

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, kuris galėtų kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, mes

nedelsiant Jus apie tai informuosime.

KAM JŪSŲ DUOMENYS ATSKLEIDŽIAMI ARBA IŠ KUR GAUNAMI?

Dalį Jūsų asmens duomenų galime atskleisti šių kategorijų trečiosiomis šalimis:

– jei duosite sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, Jūsų duomenis tvarkys ne tik UAB „Arpresa“, bet ir bendras duomenų valdytojas CIL Suomi Oy, įmonės kodas 01156680YTJ, adresas Pitäjänmäenti e 14, 00380 Helsinkis, Suomija. Su CIL Suomi Oy privatumo politika prašome susipažinti jų atskiroje privatumo politikoje: https://www.valitutpalat.fi/tietosuoja/;

– mes taip pat galime pasitekti duomenų tvarkytojus, kuriems pavedama atlikti mūsų vardu konkrečią tvarkymo operaciją (pvz., saugoti duomenis, įrašyti duomenis ir pan.). Su duomenų tvarkytojais Mes sudarome duomenų tvarkymo sutartis, kuriomis įpareigojame tvarkyti duomenis tik mūsų nurodytu tikslus ir užtikrinant asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą:

duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;

kredito ir debeto kortelių įmonėms, naudojamoms palengvinti mokėjimo operacijas, susijusias su mūsų paslaugų teikimu, bankams ir kitoms kredito ar mokėjimo įstaigoms;

mūsų profesiniams patarėjams, teisiniams ir/ar finansų patarėjams;

reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;

kitiems mūsų paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams) ar mūsų subrangovams.

– esant teisėtam pagrindui Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti šiems duomenų gavėjams:

antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams;

teisės aktų nustatyta tvarka auditoriams, valstybės institucijoms, įstaigoms ir pan.;

teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams

bendrovės restruktūrizavimo, perleidimo/įsigijimo ir/ar verslo perleidimo/įsigijimo atveju, trečiajam asmeniui, įsigyjančiam verslą ir tvarkančiam asmens duomenis tais pačiais tikslais, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, bei atliekant teisinius ir finansinius patikrinimus mūsų ir jų teisiniams ir/ar finansiniams patarėjams ar pan.

– informacija, kurią mes galime gauti iš trečiųjų šalių, ne tiesiogiai iš Jūsų:

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Pvz. Jums pageidaujant mokėti už prekes dalimis, apie Jūsų kreditingumo reitingą gauname asmens duomenis iš kredito biuro Creditinfo, Goštauto g. 40A, LT-03163 Vilnius, Lietuva.

Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Home Club paskyras „Facebook“ ar „Instagram“ tinkle. Tokiu atveju Meta Platforms Ireland Limited yra bendras duomenų valdytojas. Su Facebook privatumo politika galite susipažinti interneto svetainėje: https://www.facebook.com/; su Instagram privatumo politika galite susipažinti interneto svetainėje: https://www.instagram.com/

DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS RIBŲ

Paprastai jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) šalyse. Vis dėlto tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti perduoti į EEE nepriklausančias šalis. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE ribose, tačiau mes kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje, arba atitinkama tarptautinė organizacija užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, perdavimas vyksta tokia pačia tvarka kaip EEE viduje. Informuojame, kad susipažinti su informacija, dėl kurių valstybių yra priimtas Europos Komisijos sprendimas, galite čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

Kitais atvejais, mes imamės visų reikiamų priemonių, kurios užtikrintų, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti saugiai asmens duomenis tvarkančiam gavėjui. Mūsų pasitelkiamos priemonės:

– į sutartį, sudarytą su ne EEE asmens duomenų gavėju, įtraukiamos konkrečias sąlygas dėl saugaus asmens duomenų tvarkymo;

– tam tikrais perdavimo atvejais prašome Jūsų sutikimo perduoti Jūsų duomenis už Lietuvos Respublikos, ES ar EEE ribų.

AR TAIKOMAS AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS? AR VYKDOMAS PROFILIAVIMAS?

Sutartiniams santykiams pradėti ir vykdyti mes paprastai netaikome automatizuoto sprendimų priėmimo pagal BDAR 22 str. Jeigu atskirais atvejais šią procedūrą taikysime, Jus apie tai informuosime atskirai, jeigu to reikės pagal teisės aktų nuostatas.

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

– žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

– susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė ;

– reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

– reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

– reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

– nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

– reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums prašymą el. paštu: [email protected] arba tiesiogiai atvykstant į Bendrovę adresu: Ulonų g. 2, Vilnius.

Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus ar kitą informaciją, leidžiančią identifikuoti Jūsų tapatybę, siekiant įsitikinti, kad įgyvendinsime būtent Jūsų kaip duomenų subjekto teises ir išvengsime neleistino asmens duomenų ar informacijos atskleidimo kitiems asmenims, kurie neturi teisės jos gauti. Nesant galimybių nustatyti Jūsų tapatybę, negalėsime įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teisių.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Ypatingomis aplinkybėmis, dėl kurių mums gali prireikti papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams priklausomai nuo situacijos sudėtingumo. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis. Jei manysime, jog yra būtinybė, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsdami ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y., kai toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai. Atsakymas bus pateiktas tokiu pat būdu, kaip ir buvo gautas Jūsų prašymas.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Jei manote, kad mūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka duomenų apsaugos teisės aktų, jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; El. paštas [email protected].

Visais atvejais, prieš pateikdami oficialų skundą, rekomenduojame susisiekti su mumis, kad galėtume rasti teisingą, abiem šalims priimtiną sprendimą.

KAS NUTIKS, JEI MŪSŲ VERSLAS BUS PERLEISTAS?

Retkarčiais galime išplėsti ar sumažinti savo verslo operacijų apimtis, o tai gali reikšti viso verslo ar jo dalies pardavimo ir (arba) valdymo perdavimą. Visi Jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti kartu su perduodama verslo dalimi, tačiau naujas savininkas ar kontroliuojanti šalis bus įpareigota tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir sąlygomis.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Mūsų Interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių nevaldo Bendrovė. Mes nekontroliuojame, kaip jūsų duomenys yra renkami, saugomi ar naudojami tokiose kitose svetainėse, todėl patariame prieš pateikiant joms duomenis patikrinti visų tokių svetainių privatumo politiką.

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes turime teisę vienašališkai keisti šią Privatumo politiką (pavyzdžiui, jei pasikeičia įstatymai, pradedama ar keičiama veikla). Visi pakeitimai bus nedelsiant paskelbti mūsų Interneto svetainėse. Rekomenduojame reguliariai jas tikrinti.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Interneto svetainėse dienos. Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2022 m. liepos 26 d. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis (pvz., Interneto svetaine), laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

SLAPUKŲ POLITIKA

Bendrosios nuostatos

1. UAB „Arpresa“ (toliau – Bendrovė, Mes) kontaktiniai duomenys: įmonės kodas: 225319260; buveinės adresas: Ulonų g. 2, Vilnius; Tel. (8 5) 210 2572; El. paštas: [email protected] (toliau – Bendrovė) įsipareigoja užtikrinti Bendrovės interneto svetainėje https://homeclub.lt/ (toliau – Svetainė) renkamų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teises lankantis Bendrovės svetainėje ir susipažįstant su jos turiniu.

2. Ši slapukų politika skirta suteikti mūsų svetainės lankytojams papildomos informacijos apie svetainėje naudojamas technologijas ir kaip Bendrovė jas naudoja.

II Informacija apie slapukus

3. Slapukai yra maži raidiniai ir skaitiniai failai, kurie atsisiunčiami ir išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje) ir išsaugomi jūsų interneto naršyklėje, kai lankotės svetainėje. Galite juos naudoti norėdami sekti, kuriuose svetainės puslapiuose lankotės, išsaugoti įvestą informaciją arba prisiminti savo nuostatas, pvz., kalbos nustatymus, kai naršote svetainę.

Slapukų kūrimo tikslas ir teisinis pagrindas

4. Slapukai reikalingi tam, kad jums būtų lengviau naudotis mūsų skaitmeninėmis paslaugomis, pavyzdžiui, atlikti mokėjimus internetu, kad galėtume gauti informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, ir kad galėtume patobulinti savo lankytojams siūlomas paslaugas. Slapukai taip pat naudojami siekiant suteikti jums asmeninę informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas.

5. Naudojame įvairių tipų slapukus, kurie įdedami pagal numatytuosius nustatymus (pvz., „būtini“ slapukai), tačiau prašome jūsų sutikimo dėl tam tikrų slapukų, kurie naudojami analitikos, rinkodaros, funkcijų nustatymo tikslais. Duodami sutikimą slapukų juostoje, kuri pasirodo, kai lankotės svetainėje, pasirenkate, ar leisti tam tikrų kategorijų slapukus. Savo pasirinkimą, Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti.

IV Slapukų rūšys ir jų naudojimas

6. Naudojame keturių kategorijų slapukus, tačiau naudotojo sutikimas reikalingas tik trims iš jų. Galite priimti visų kategorijų slapukus arba tik vieną iš jų. Sutikdami su slapukų kategorija, sutinkate su visais slapukų slapukais (žr. toliau pateiktą išsamų slapukų sąrašą). Galite bet kada pakeisti savo nuostatas ir atsisakyti slapukų.

Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai yra svarbūs ir leidžia pasiekti skirtingas svetainės dalis. Šie slapukai išsaugomi jūsų kompiuteryje, išmaniajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kai lankotės ir naršote svetainėje arba tam tikrą laiką. Jie nustatomi reaguojant į jūsų veiksmus, kurie laikomi paslaugos užklausa, pvz., privatumo nuostatų nustatymas, prisijungimas ar formų pildymas. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui, todėl jų negalima atmesti, todėl vartotojo sutikimas su šios kategorijos slapukais nėra būtinas.

Analitiniai/statistiniai slapukai

Analitiniai/statistiniai slapukai leidžia mums stebėti apsilankymų skaičių ir šaltinius, kad galėtume įvertinti ir pagerinti mūsų svetainės našumą. Jie padeda mums suprasti, kurie puslapiai yra populiariausi ir mažiausiai naudojami, taip pat kaip lankytojai naršo mūsų svetainėje. Jei atsisakysite naudoti šiuos slapukus, jūsų apsilankymas nebus įtrauktas į mūsų statistiką, o jūsų veikla mūsų svetainėje nebus ribojama.

Rinkodaros slapukai

Tiksliniai rinkodaros slapukai naudojami norint identifikuoti turinį, kurio norite šioje svetainėje, ir suteikti jums aktualiausią informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, pagerinti mūsų svetainės turinio pritaikymą. Šie slapukai gali būti naudojami mūsų reklamos kampanijoms trečiųjų šalių svetainėse. Jei sutinkate su šių slapukų naudojimu trečiųjų šalių svetainėse, taip pat galite gauti informacijos apie mūsų produktus, kuriais domėjotės. Jei atsisakysite šių slapukų, jums bus rodom bendri ir nesuasmeninti skelbimai.

Funkciniai slapukai:

Funkciniai slapukai skirti pagerinti jūsų patirtį svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas, pasirinkta kalba. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pvz., norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pvz., socialinės medijos funkcijomis.

V Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

Būtinieji slapukai – šie slapukai užtikrina teisingą svetainės veikimą, teikdami pagrindines jos funkcijas. Be šių slapukų svetainė negalės tinkamai veikti.
VardasTikslasGaliojimo laikas
_GRECAPTCHA„Google reCAPTCHA“ unikalios sesijos identifikatorius6 mėnesiai
_cflb„Cloudflare“ CDN interneto srauto valdymui1 valanda
woocommerce_items_in_cartIšsaugoti prekes pirkinių krepšelyjeKol lankomasi
woocommerce_cart_hashIšsaugoti prekes pirkinių krepšelyje1 diena
wp_woocommerce_session_Nustatantis kiekvienam vartotojui unikalų kodą, kad būtų atsekami krepšelio duomenys kiekvienam vartotojui2 dienos
CookieLawInfoConsentVartotojo sutikimo su slapukų politika identifikatorius1 metai
cookielawinfo-checkbox-functionalSutikimo/nesutikimo su funkciniais slapukais statusas1 metai
cookielawinfo-checkbox-analyticsSutikimo/nesutikimo su statistiniais slapukais statusas1 metai
cookielawinfo-checkbox-advertisementSutikimo/nesutikimo su reklaminiais slapukais statusas1 metai
cookielawinfo-checkbox-necessarySutikimo/nesutikimo su būtinaisiais slapukais statusas1 metai
viewed_cookie_policyVartotojas peržiūrėjo slapukų nustatymus1 metai
wordpress_test_cookieReikalingas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukusKol lankomasi
wc_cart_hash_#Nuoroda sistemoje į išsaugotų pirkinių krepšelį, naudojamas svetainės veikimo užtikrinimuiPastovus
wc_fragments_#Nuoroda sistemoje į išsaugotų pirkinių krepšelį, naudojamas svetainės veikimo užtikrinimuiKol lankomasi
__fb_chat_pluginNaudojamas identifikuoti vartotojo interakciją su puslapiu per „Messenger“ susirašinėjimąPastovus
messaging_plugin_https://homeclub.lt/_101251781530335Naudojamas identifikuoti svetainės „Messenger“ susirašinėjimo langelį Facebook platformojePastovus
Analitiniai slapukai – ši svetainė naudoja Google Analytics slapukus. Šie slapukai renka anoniminę informaciją apie lankytojo veiklą svetainėje (pavyzdžiui, aplankytas puslapis, apsilankymo data ir laikas ir kt.), kuri pagal nurodytus tikslus naudojama statistiniais ir analitiniais tikslais.
  vardas  Tikslas  Galiojimo laikas
_gaRegistruoja unikalų ID, naudojamą statistikai apie tai, kaip lankytojas naudojasi šia svetaine, generuoti2 metai
_gat„Google Tag Manager“ slapukas, naudojamas „Google Analytics“ žymos valdymui1 diena
_gid„Google Analytics“ slapukai. Statistiniai duomenys apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine1 diena
soundestIDAnoniminės sesijos identifikatoriusKol lankomasi
soundest-viewsLankytojo šios sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičiusKol lankomasi
omnisendSessionIDAnoniminės sesijos identifikatorius30 minučių
omnisendAnonymousIDNaudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą1 metai

Rinkodaros slapukai – slapukai naudojami pritaikyti reklamos turinį pagal lankytojo poreikius naršymo metu.
VardasTikslasGaliojimo laikas
fbpSkelbimams pritaikyti platformoje Facebook.com3 mėnesiai
frNaudojamas rinkti informaciją apie vartotojo elgseną ir pakartotinei rinkodarai Facebook platformoje3 mėnesiai
ads/ga-audiences„Google“ slapukas, kuris renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją  Kol lankomasi
common/cavalry_endpoint.phpNaudojamas rinkti informaciją apie vartotojo elgseną ir pakartotinei rinkodarai Facebook platformojeKol lankomasi
Funkciniai slapukai – skirti pagerinti jūsų patirtį svetainėje ir išsaugoti Jūsų pasirinktas funkcijas.
vardasTikslasGaliojimo laikas
Šie slapukai šiuo metu nenaudojami. – –

VI Informacija apie asmens sutikimą kurti slapukus

7. Kai lankotės šioje svetainėje, parodomas langas, informuojantis, kad svetainė naudoja slapukus. Jei paspausite „Leisti visus slapukus“, tai reiškia, kad sutikote su visais svetainėje esančiais slapukais ir patvirtinate, kad perskaitėte informaciją apie slapukus, jų naudojimo tikslus ir atvejus, kai informacija perduodama trečiosioms šalims.

8. Jei paspausite „Atsisakyti visų slapukų“, tai reiškia, kad nesutikote su svetainėje esančiais slapukais, kuriems reikalingas sutikimas.

9. Jei paspausite „Slapukų pasirinkimai“, tai reiškia, kad sutikote su Jūsų konkrečiai pasirinktais slapukais. Pasirinkimą galite bet kada pakeisti.

10. Lankytojo sutikimas „būtiniems“ slapukams nereikalingas, nes šie slapukai užtikrina pilną ir nepertraukiamą https://homeclub.lt/ svetainės turinio atvaizdavimą, kad galėtumėte prisijungti prie svetainės ir turėti atitinkamą skaitmeninio naršymo bei internetinio naudojimo patirtį.

VII Slapukų atmetimas

11. Jei nenorite, kad jūsų įrenginyje būtų naudojami slapukai, galite tvarkyti savo slapukų nuostatas, svetainėje patikrinę slapukų sąrašą „Priimti / Atsisakyti“. Atkreipkite dėmesį, kad tokie pakeitimai/pasirinkimai gali turėti įtakos Svetainės funkcionalumui ir gali neleisti jums gauti suasmenintų pasiūlymų ar skelbimų.

VIII Sutikimo atšaukimas

12. Galite bet kada pakeisti slapukus, kuriuos leidžiate mums naudoti, arba jų atsisakyti. Galite atsisakyti visų slapukų, išskyrus „būtinus“.

Atsisakyti visų slapukų

13. Jei norite duoti sutikimą arba atšaukti sutikimą dėl analitikos, rinkodaros, funkcinių slapukų, spustelėkite atitinkamą mygtuką:

Įjungta

Išjungta

IX Politikos pakeitimai

12. Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome susipažinti su Bendrovės privatumo politika, kurią galite rasti Bendrovės interneto svetainės (nuoroda) arba kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos specialistą adresu [email protected]

13. Bendrovė pasilieka teisę bet kada pakeisti šią slapukų politiką. Visi slapukų politikos pakeitimai bus paskelbti https://homeclub.lt/

Privatumo ir slapukų politika atnaujinta 2022-08-01 d.