Pirkimo taisyklės

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ARPRESA“ SIŪLOMŲ PREKIŲ PIRKIMO, SUDARANT NUOTOLINES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
  1.1. Pardavėjas – UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARPRESA“, juridinio asmens kodas: 225319260, buveinės adresas: Ulonų g. 2, LT 08245, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 372 81 111, fakso numeris (8 5) 210 25 72.
  1.2. Pirkėjas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo įsigyjantis Pardavėjo valdomoje interneto svetainėje www.homeclub.lt arba per televiziją Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje siūlomą prekę (-es).
  1.3. Privatumo taisyklės – Pardavėjo, kaip Duomenų valdytojo, nustatytos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, kurios pateikiamos adresu https://homeclub.lt/privatumo-taisykles/.
  1.4. Šalis – Pirkėjas arba Pardavėjas.
  1.5. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  1.6. Taisyklės – šios Pardavėjo siūlomų prekių pirkimo, sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis, taisyklės.
  1.7. Vartotojas –Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo ir kuris Pardavėjo siūlomą prekę (-es) įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais).
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo valdomoje interneto svetainėje www.homeclub.lt arba televizijos reklamos metu siūlomų prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  2.2. Šios Taisyklės yra privalomos abiem Šalims, kai šiose Taisyklėse numatytais atvejais tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaroma nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis. Prieš įsigydamas prekę Pirkėjas privalo atidžiai perskaitykite šias Taisykles. Pirkėjas, įsigydamas prekę, patvirtina, jog perskaitė šias Taisykles ir su jomis sutinka. Jeigu Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis nesutinka, jis turėtų neįsigyti prekės.
 3. Prekių užsakymas
  3.1. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekių aprašymuose, pateiktuose interneto svetainėje www.homeclub.lt, prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje, rodomoje per televiziją.
  3.2. Prekės, rodomos per televiziją Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje arba nurodytos interneto svetainėje www.homeclub.lt, užsakomos telefonu arba tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt. Prekę galima užsakyti prie atitinkamos prekės pasiūlymo užpildant savo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, telefono numerį (papildomai galima nurodyti elektroninį paštą) ir sutikus su Privatumo taisyklėmis bei šiomis Taisyklėmis (uždedant varnelę). Telefonu prekės užsakomos vienu iš šių būdų: 1) Pirkėjui paskambinus Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje ar interneto svetainėje www.homeclub.lt nurodytu telefono numeriu; arba 2) prie atitinkamų prekių interneto svetainėje www.homeclub.lt palikus savo kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį (papildomai galima nurodyti elektroninį paštą)), sutikus su Privatumo taisyklėmis bei šiomis Taisyklėmis (uždedant varnelę) ir su Pirkėju susisiekus Klientų aptarnavimo skyriaus specialistui. Pirkėjui užsisakius prekę (-es), laikoma, jog buvo sudaryta nuotolinė pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai: 1) Pirkėjas užsakydamas prekę telefonu patvirtina, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra; arba 2) Pirkėjas užsakydamas atitinkamą prekę tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt prie tos prekės pasiūlymo užpildo minėtus kontaktinius duomenis ir sutinka su Privatumo taisyklėmis bei šiomis Taisyklėmis.
  3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
  3.4. Pardavėjas Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, Privatumo taisykles, šias Taisykles, kuriose kartu pateikiama informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus.
 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
  4.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
  4.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:
  4.2.1. veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo; arba
  4.2.2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų ar rūpintojų sutikimą; arba
  4.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
  4.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę pirkimo – pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
  4.4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4.2 ir 4.3 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkti prekių ir sudaryti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju. Visa su neteisingos informacijos pateikimu susijusių neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
  4.5. Prekių grąžinimas pagal prekės kokybės garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti nuotolinės sutarties (Taisyklių 10.1. punktas) įvykdymu.
  4.6. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 10.1. punkte numatyta teise atsisakyti sutarties ir grąžinti kokybiškų prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.
 5. Pardavėjo teisės ir pareigos
  5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes.
  5.2. Jeigu Pirkėjas, esant galimybei, pageidauja už prekę mokėti dalimis, Pardavėjas turi teisę patikrinti pirkėjo mokumą kredito biure „Creditinfo“, kuriame bus vertinama Pirkėjo kredito istorija. Finansuojami tie asmenys, kurių kreditingumo reitingas pagal gautus duomenis iš kreditų biuro „Creditinfo“ yra nuo 0,00% iki 5,00%.
  5.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
  5.4. Prekių grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus už prekę (-es), ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.
  5.5. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal šiose Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių grąžinimo sąlygas. Prekei neatitikus minėtų prekių grąžinimo reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas per 5 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal prekių grąžinimo sąlygas, siuntimo išlaidas atgal Pirkėjui apmoka pats Pirkėjas.
 6. Apmokėjimas
  6.1. Išankstinė PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3.4. punkte.
  6.2. Už prekę, kurią galima užsisakyti tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt prie atitinkamos prekės pasiūlymo užpildant savo kontaktinius duomenis, reikia sumokėti pavedimu pateikiant užsakymą arba kurjeriui prekės pristatymo metu. Už prekes galima sumokėti Pirkėjo pasirinktu būdu: mokant visą sumą iš karto užsakymo pateikimo metu arba kurjeriui prekės pristatymo metu arba mokant dalimis per 12 mėnesių kas mėnesį vienu iš žemiau nurodytų būdų (pirmoji įmoka mokama prekės pristatymo metu):
  –pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) Akcinės bendrovės Lietuvos paštas arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;
  –pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose;
  –pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į Pardavėjo banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.
  6.3. Tuo atveju, jeigu už įsigytą prekę mokama dalimis:
 • jei reikiama sumokėti pinigų suma nebus apmokėta per 48 kalendorines dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo (periodinės įmokos) kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys UAB „Intrum Lietuva“ (įm. k. 111882842, buveinės adresas: Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius, www.intrum.lt). Tokiu atveju UAB „Intrum Lietuva“ turės teisę pareikalauti sumokėti ne tik periodinę įmoką, kurios mokėjimo terminas buvo praleistas, bet ir visą likusią už įsigytą prekę nesumokėtą sumą iš karto, nors kitų likusių periodinių įmokų mokėjimo terminai, nurodyti mokėjimo pranešime, dar nebus suėję.
 • Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma Pirkėjas turės sumokėti ir Pardavėjo patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas – 5,40 EUR (administravimo išlaidų suma skaičiuojama kiekvienam priminimui, pretenzijai atskirai).
 • 7. Pristatymas
  7.1. Prekės pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu arba į pašto skyrių.
  7.2. Prekes pristatantis kurjeris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.
  7.3. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.
 • 8. Pristatymo terminai
  8.1. Esant galimybei, prekės Pirkėjui įprastai pristatomos per 5-10 darbo dienų, Pardavėjui neprarandant Taisyklių 8.2. punkte numatytos teisės, taip pat jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto svetainėje arba Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta kitaip.
  8.2. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šiose Taisyklėse numatytos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.
  8.3. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekės per 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu dėl Prekės pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu adresu, tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti su Pardavėju sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės nustatytais terminais ir tvarka, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui.
 • 9. Garantijos prekėms, nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas
  9.1. Prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija.
  9.2. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738, įtvirtintomis taisyklėmis ir nuostatomis.
  9.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas yra nemokamas.
  9.4. Garantiniu laikotarpiu nekokybiškos prekės yra nemokamai taisomos.
  9.5. Atliekant prekės pakeitimą kita preke, prekė pristatoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.
  9.6. Jei pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti padidėjusios kainos skirtumą.
  9.7. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma prie prekės pridėtame lydraštyje nurodyta pinigų grąžinimo tvarka, t. y. pinigai grąžinami per 14 dienų nuo pretenzijos patenkinimo dienos.
  9.8. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudotis preke dėl trūkumų, nėra įskaičiuojamas į prekės garantijos terminą.
  9.9. Norint grąžinti prekes reikia susisiekti su klientų aptarnavimo skyriaus specialistu telefonu +370 372 81 111 arba elektroniniu paštu [email protected]. Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo gauto pranešimo dienos, iškviečia Pirkėjui kurjerį, kuris atvažiuos Pirkėjui patogiu metu, adresu ir paims siuntą. Pirkėjas padengia prekės grąžinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė.
  9.10. Grąžinant prekę būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjui pateikiamas kartu su preke.
 • 10. Sutarties atsisakymo taisyklės ir prekės (-ių) grąžinimo tvarka
  10.1. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti šiame Taisyklių punkte nurodyta teise atsisakyti sutarties, Vartotojas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais. Vartotojas taip pat gali pasinaudoti prie šių Taisyklių pridėta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, bet ji nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Vartotojas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Vartotojas.
  10.2. Grąžindamas prekę, Vartotojas sutinka, kad prekė būtų įvertinta sandėlyje. Prekei neatitikus Taisyklėse ir taikomuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, prekė grąžinama atgal Vartotojui. Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas per 5 darbo dienas turi susisiekti su Vartotoju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Prekių, kurios buvo grąžintos Pardavėjui nesilaikant šiose Taisyklėse ir taikomuose teisės aktuose numatytų reikalavimų, siuntimo atgal Vartotojui išlaidas apmoka Vartotojas.
  10.3. Šiuo atveju atgal priimamos tik kokybiškos ir nepažeistos prekės. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo. Pinigai už prekę, įskaitant Vartotojo apmokėtas prekės pristatymo išlaidas, Vartotojui grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Vartotojo pranešimo apie grąžinamą prekę gavimo. Vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, Pardavėjas gali negrąžinti Vartotojo sumokėtų sumų tol, kol prekė nebus grąžinta Pardavėjui arba kol Vartotojas pateiks įrodymą, kad prekė Pardavėjui išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
  10.4. Grąžinant prekę būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Vartotojui pateikiamas kartu su preke.
  Vartotojas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 • 11. Vartojimo ginčai
  11.1. Vartotojas, manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeidžiami, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais Pardavėjo kontaktais ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.
  11.2. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja nemokamai. Pirkėjas taip pat turi galimybę kilusį ginčą spręsti elektroniniu būdu per Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (interneto svetainės adresas: ec.europa.eu). Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.
 • 12. Privatumo politika
  12.1. Pardavėjas Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis), be kita ko, atskirame dokumente pateikia ir Privatumo taisykles, kurios taip pat skelbiamos viešai interneto svetainėje www.homeclub.lt.
 • 13. Baigiamosios nuostatos
  13.1. Šalys už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  13.2. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  13.3. Šioms Taisyklėms taikoma ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.
  13.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, tačiau Pirkėjui yra taikoma ta taisyklių redakcija, kuri galiojo nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 372 81 111 arba el. pašto adresais: [email protected]; [email protected].

NEPRIVALOMA PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
(šią formą reikia užpildyti ir išsiųsti žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis tiktai tai atveju, jeigu norite atsisakyti sutarties)

Kam:
UAB „Arpresa“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius, tel. nr. +370 372 81 111,
el. paštas [email protected]; [email protected].

 • Aš / Mes () atsisakau / atsisakome () toliau nurodytų prekių:
  ________________________________________.
 • Sutarties sudarymo data:
 • Užsakymo numeris (neprivaloma):
 • Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė:
 • Vartotojo (-ų) adresas:
 • Vartotojo (-ų) parašas (tik tuo atveju, jei pildoma popierinė formos versija)
 • Data:
 • kas nereikalinga, išbraukti

Pirkimo taisyklės atnaujintos 2022-07-22