Pirkimo taisyklės

PATVIRTINTA:
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„ARPRESA“ direktoriaus
2018-07-[12] įsakymu Nr. [ARP-ĮS-18-12]

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ARPRESA“ SIŪLOMŲ PREKIŲ PIRKIMO, SUDARANT NUOTOLINES PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS, TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ARPRESA“ (toliau – Pardavėjas) siūlomų prekių pirkimo, sudarant nuotolines pirkimo-pardavimo sutartis, taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pardavėjo siūlomų prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  1.2. Prekių pardavėjas yra UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARPRESA“, juridinio asmens kodas: 225319260, buveinės adresas: Ulonų g. 2, LT‑08245, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris  (8 5) 210 25 72, fakso numeris (8 5) 210 25 72.
 2. Prekių užsakymas
  2.1. Prekės, rodomos per televiziją Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje arba nurodytos interneto svetainėje www.homeclub.lt, užsakomos telefonu, taip pat tam tikros prekės gali būti užsakomos ir tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt prie atitinkamos prekės pasiūlymo užpildant savo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, telefono numerį (papildomai galima nurodyti elektroninį paštą) ir sutikus su privatumo taisyklėmis bei šiomis pirkimo Taisyklėmis (uždedant varnelę). Telefonu prekės užsakomos vienu iš šių būdų: 1) Jums paskambinus Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje ar interneto svetainėje www.homeclub.lt nurodytu telefonu; arba 2) prie atitinkamų prekių interneto svetainėje www.homeclub.lt palikus savo kontaktus (vardą, pavardę, telefono numerį (papildomai galima nurodyti elektroninį paštą)), sutikus su privatumo taisyklėmis bei šiomis pirkimo Taisyklėmis (uždedant varnelę) ir su Jumis susisiekus Klientų aptarnavimo skyriaus specialistui. Užsisakant prekes, sudaroma nuotolinė pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai: 1) Pirkėjas užsakydamas prekę telefonu patvirtina, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra; arba 2) Pirkėjas užsakydamas atitinkamą prekę tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt prie tos prekės pasiūlymo užpildo minėtus kontaktinius duomenis ir sutinka su privatumo taisyklėmis bei šiomis pirkimo Taisyklėmis.
  2.2. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
  2.3. Pardavėjas Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia išankstinę PVM sąskaitą faktūrą, privatumo taisykles, šias Taisykles, kuriose kartu pateikiama informacija apie teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties įgyvendinimo tvarką ir tokio atsisakymo pasekmes, prekės grąžinimo dokumentą bei kitus priklausančius dokumentus.
 3. Pirkėjo teisės ir pareigos
  3.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

  3.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:
  3.2.1veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo; arba
  3.2.2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų ar rūpintojų sutikimą; arba
  3.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.

  3.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

  3.4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 3.2 ir 3.3 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkti prekių ir sudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju. Visa su neteisingos informacijos pateikimu susijusių neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

  3.5. Prekių grąžinimas pagal prekės kokybės garantiją nėra laikoma teisės atsisakyti nuotolinės sutarties (Taisyklių 9.1. punktas) įvykdymu.

  3.6. Jei Pardavėjo nenurodyta kitaip kitoje medžiagoje ir / ar dokumentuose (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamoje, skelbimuose, pasiūlymuose sudaryti sutartį, instrukcijose, garantijose ir kt.), Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 9.1. punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti kokybiškų prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

  3.7. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo reklaminėje vaizdo medžiagoje, rodomoje per televiziją.

  4. Pardavėjo teisės ir pareigos

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes.

  4.2. Jeigu Pirkėjas, esant galimybei, pageidauja už prekę mokėti dalimis, Pardavėjas turi teisę patikrinti pirkėjo mokumą kredito biure „Creditinfo“, kuriame bus vertinama Pirkėjo kredito istorija. Finansuojami tie asmenys, kurių kreditingumo reitingas pagal gautus duomenis iš kreditų biuro „Creditinfo“ yra nuo 0,00%  iki 5,00%.

  4.3. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

  4.4. Pinigų grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo sąlygos, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus už prekę (-es), ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

  4.5. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal šiose Taisyklėse nustatytas prekių grąžinimo sąlygas. Prekei neatitikus šiose Taisyklėse keliamų prekių grąžinimo reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas per 5 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal prekių grąžinimo sąlygas, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

  5. Apmokėjimas

  5.1. Išankstinė PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 2.3. punkte.

  5.2. Už prekę, kurią galima užsisakyti ir tiesiogiai interneto svetainėje www.homeclub.lt prie atitinkamos prekės pasiūlymo užpildant savo kontaktinius duomenis, reikia sumokėti visą sumą grynaisiais pinigais iš karto kurjeriui prekės pristatymo metu. Už kitas prekes galima sumokėti Pirkėjo pasirinktu būdu: mokant visą sumą grynaisiais pinigais iš karto kurjeriui prekės pristatymo metu arba mokant dalimis per 12 mėnesių kas mėnesį vienu iš žemiau nurodytų būdų (pirmoji įmoka mokama grynaisiais pinigais prekės pristatymo metu):

  – pateikiant mokėjimo pranešimą (jį gausite kartu su užsisakyta preke) Akcinės bendrovės Lietuvos paštas arba „PayPost“ klientų aptarnavimo skyriuose;
  – pateikiant mokėjimo pranešimą UAB „Perlo paslaugos“ loterijos terminaluose;
  – pervedant mokėjimo pranešime nurodytą sumą į UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ARPRESA“ banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT787044060001451754. Atliekant pavedimą, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti mokėjimo pranešimo brūkšninį kodą.

  5. 3. Jei prekė nebus apmokėta per 48 dienas nuo antro ar bet kurio kito eilinio mokėjimo kas mėnesį datos, neapmokėtų sąskaitų administravimą vykdys Lindorff Oy filialas (juridinio asmens kodas 111882842, buveinės adresas: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, interneto svetainė: www.lindorff.lt). Taip pat kartu su neapmokėtų sąskaitų suma turėsite sumokėti ir mūsų patirtas pradelsto mokėjimo administravimo išlaidas 5,40 EUR.

  6. Pristatymas

  6.1. Prekės nemokamai pristatomos per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu.

  6.2. Prekes pristatantis kurjeris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

  6.3. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.

  7. Pristatymo terminai

  7.1. Esant galimybei prekės Pirkėjui įprastai pristatomos per 3-7 darbo dienas, išskyrus Taisyklių 7.2. punktą, taip pat jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto svetainėje arba Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta kitaip.

  7.2. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Sutarties sudarymo dienos, jeigu Pirkėjo ir Pardavėjo nesusitarta ir nenumatyta kitaip.

  7.3. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekės per 15 kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu dėl Prekės pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu adresu, tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti šią Sutartį. Jei Pirkėjas neatsiima Prekės nustatytais terminais ir tvarka, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui.

  8. Garantijos prekėms, nekokybiškų prekių grąžinimas ir keitimas

  8.1. Prekės garantija yra 24 mėnesiai.

  8.2. Netinkamos kokybės prekės grąžinamos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Mažmeninės prekybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738, nustatytas teises.

  8.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas yra nemokamas.

  8.4. Garantiniu laikotarpiu nekokybiška prekė pakeičiama analogiška ar kita kokybiška preke arba grąžinami pinigai.

  8.5. Atliekant prekės pakeitimą kita preke, prekė pristatoma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitaria kitaip.

  8.6. Jei pirkėjas pageidauja keisti nekokybišką prekę į naują brangesnę prekę, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti padidėjusios kainos skirtumą.

  8.7. Jeigu Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai ir Pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma prie prekės pridėtame lydraštyje nurodyta pinigų grąžinimo tvarka, t. y. pinigai grąžinami per 14 dienų nuo pretenzijos patenkinimo dienos.

  8.8. Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo – garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos. Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie garantijos termino.

  8.9. Norint grąžinti prekes reikia susisiekti su klientų aptarnavimo skyriaus specialistu telefonu (8 5) 210 25 72 arba elektroniniu paštu info@homeclub.lt. Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo gauto pranešimo dienos, iškviečia Pirkėjui kurjerį, kuris atvažiuos Pirkėjui patogiu metu, adresu ir paims siuntą. Pardavėjas padengia prekės grąžinimo išlaidas.

  9. Sutarties atsisakymo taisyklės ir prekės (-ių) grąžinimo tvarka

  9.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis). Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą adresu UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245, Vilnius ar elektroninio pašto adresu info@homeclub.lt, arba telefonu (8 5) 210 25 72. Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

  9.2. Grąžindamas prekę, Pirkėjas sutinka, kad prekė būtų įvertinta sandėlyje. Prekei neatitikus Taisyklėse nurodytiems reikalavimams, prekė grąžinama atgal Pirkėjui. Klientų aptarnavimo skyriaus specialistas per 5 darbo dienas turi susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais dėl prekės perdavimo būdo Pirkėjui. Prekių, kurios grąžintos ne pagal šias Taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

  9.3. Atgal priimamos tik kokybiškos ir nepažeistos prekės. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nepriimamos supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat supakuoti vaizdo ar garso įrašai arba supakuota programinė įranga, kuri buvo išpakuota po pristatymo. Pinigai už prekę, įskaitant Jūsų apmokėtas prekės pristatymo išlaidas, Jums bus grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo Jūsų pranešimo apie grąžinamą prekę gavimo. Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais, galime negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol prekė nebus grąžinta mums arba kol pateiksite įrodymą, kad prekė mums išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

  9.4. Grąžinant prekę būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą, užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjui pateikiamas kartu su preke.

  9.5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

  10. Vartojimo ginčai

  10.1. Pirkėjas, manydamas, kad jo teisės ar interesai pažeidžiami, pirmiausia privalo raštu kreiptis į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ARPRESA“ adresu: UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARPRESA“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ARPRESA“ ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą.

  10.2. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja nemokamai. Pirkėjas taip pat turi galimybę kilusį ginčą spręsti elektroniniu būdu per Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą (interneto svetainės adresas: ec.europa.eu). Vartotojų ginčus su pardavėjais ir paslaugų teikėjais neteismine tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.vvtat.lt) bei kitos institucijos – teisės aktų nustatytais atvejais.

  11. Privatumo politika

  11.1. Pardavėjas Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis), be kita ko, atskirame dokumente pateikia ir privatumo taisykles, kurios taip pat skelbiamos viešai interneto svetainėje www.homeclub.lt.

Kilus klausimams, prašome maloniai kreiptis telefonu  (8 5) 210 25 72 arba el. pašto adresais: info@homeclub.lt; info@arpresa.lt.

+
Slapukų nustatymai
Būtinieji
Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, mūsų sistemose negali būti išjungti.
Funkciniai
Šie slapukai suteikia galimybę pagerinti funkcionalumą ir suasmeninimą, pavyzdžiui, jie pagerina pateikiamo turinio formatą ir formą, nustato šrifto dydį ar svetainės elementų pozicijas. Jie gali būti įdiegti mūsų arba kitų tiekėjų, kurie teikia į mūsų puslapius įdėtas paslaugas. Jei neleisite šiems slapukams veikti, kai kurios ar visos minėtos funkcijos negalės tinkamai veikti. Funkciniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Statistiniai
Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymus ir lankytojų srauto šaltinius, kad galėtume matuoti ir gerinti svetainės veikimą. Pvz., pateikti skaitomiausią turinį pagal rubrikas, kategorijas. Visa šių slapukų informacija yra apibendrinta, todėl anoniminė. Jei neleisite šiems slapukams veikti, nežinosime, kad lankėtės mūsų puslapyje. Statistiniai slapukai šiuo metu nenaudojami.
Reklaminiai
Šiuos slapukus per mūsų svetainę naudoja mūsų reklamos partneriai. Tos bendrovės gali juos naudoti jūsų interesų profiliui formuoti ir jums tinkamoms reklamoms kitose svetainėse parinkti. Jie veikia unikaliai identifikuodami jūsų naršyklę ir įrenginį. Jei neleisite šiems slapukams veikti, įvairiose kitose svetainėse nematysite mūsų tikslingai Jums skirtų pasiūlymų. Reklaminiai slapukai šiuo metu nenaudojami.